25. april 2023

Årsmøtet i historielaget - protokoll og årsmelding.Her er protokoll fra årsmøtet 2023: 

Kvæfjord historielag, årsmøte 22. februar 2023 – REFERAT

Møtested:      Røde Kors-kaféen, Borkenes

Frammøtte:    22 medlemmer

 

1. Konstituering av møtet. Valg av møteleder og referent

Innkallinga blei godkjent.

Per Harald Pettersen blei valgt til møteleder.

Magne Heide blei valgt til referent.

Geir Hagen og Bjørn Welde blei valgt til å skrive under møteprotokollen.

 

2. Årsmelding

Årsmeldinga blei delt ut på møtet.

Nina Johansen leste opp årsmeldinga.

Det var en kommentar til årsmeldinga: Historielaget har også oppretta ei Facebook-side.

Årsmeldinga blei godkjent med akklamasjon.

 

3. Regnskap 2022

Årsrapport 2022 Kvæfjord historielag blei delt ut på årsmøtet, denne inneholdt Resultat og  Balanse. I tillegg blei Revisjonsberetning for 2022 også delt ut på årsmøtet.

Per Harald Pettersen gjorde rede for alle poster i resultatregnskapet, både inntekter, kostnader og årsresultat. Regnskapet viste et overskudd på kr 27.357,34.

Per Harald Pettersen leste også opp revisjonsberetning for 2022.

Årsmøtet hadde ingen kommentgarer til regnskapet.

Regnskapet blei godkjent med akklamasjon.

 

Medlemspenger:

Medlemspengene har siden 1987 vært kr 100 for hovedmedlem og kr 50 for familiemedlem. Inntektene for medlemspengene dekker så vidt de utgiftene historielaget har til medlemskap i andre organisasjoner. Økning av medlemspenger blei derfor foreslått.

Asbjørn Hessen satte fram forslag om å øke medlemspengene til kr 200 for hovedmedlem og kr 100 for familiemedlem. Magne Heide satte fram forslag om å øke medlemspengene til kr 150 for hovedmedlem og kr 100 for famliemedlem. Disse to forslagene blei satt opp mot hverandre, og det blei understreket at økninga av medlemspengene skal gjelde fra 2024.

Årsmøtet vedtok mot 3 stemmer å øke medlemspengene til kr 200 for hovedmedlem og kr 100 for familiemedlem.


4. Valg

Valgkomiteens innstilling blei delt ut på årsmøtet. Den var slik:

Funksjon

Nåværende

Status

Velges for

Forslag

Leder

Styret har kollektivt lederskap

ledig

1 år

Per Harald Pettersen

Styremedlem

Arne-Johan Johansen

Ikke på valg

 

(1 år igjen av valgperioden)

Styremedlem

Gunhild Fochsen

på valg

2 år

Nina Myreng Haugland

Styremedlem

Nina Johanne Johansen

på valg

2 år

Gjenvalg

Styremedlem

Mari Wikeland

på valg

2 år

Gjenvalg

 

 

 

 

 

1. Varamedlem

Jan Meyer

på valg

1 år

Walter Olsen

2.Varamedlem

Robert Nygård

på valg

1 år

Gjenvalg

3.Varamedlem

Walter Olsen

på valg

1 år

Jostein Johansen

 

 

 

 

 

Redaksjons-
sekretær til
årboka

Nina Myreng Haugland

Ikke på valg

 

(2 år igjen av valgperioden)

Revisor

Wenche Hunstad

Ikke på valg

 

(1 år igjen av valgperioden)

Revisor

Sigrid Torgersen

på valg

2 år

Gjenvalg

 

 

 

 

 

Valgkomite

Stein Gunnar Moksness

på valg

3 år

Asbjørn Hessen

Valgkomite

Bjørn Mathisen

ikke på valg

 

(1 år igjen av valgperioden)

Valgkomite

Marie Markussen

ikke på valg I

(2 år igjen av valgperioden)

Marie Markussen la fram valgkomiteens innstilling for årsmøtet. Hun takka også alle som hadde hatt verv og de som tok på seg nye verv.

Per Harald Pettersen blei valgt til leder med akklamasjon.

Resten av styret blei også valgt med akklamasjon.

 

5. Arbeidsplan for 2023

Årsmøtet kom med flere innspil til aktuelle arbeidsoppgaver for 2023:

-        Arbeid med Kulturmiljøplan

-        Delta i prosjekt knytta til "Tore Hunds rike"

-        Medlemstur til Djupedalen (Vikeland-Vik)

-        Medlemstur til Bonstervatnet

-        Medlemstur til Indre Husby

-        Oppussing av Krambua

-        Markering av Johanne Nilsdatter (d.1695) i 2025

-        Tema gamle naust

-        Angellskolen

-        Samarbeid med andre organisasjoner

Styret fikk fullmakt til å vurdere disse arbeidsoppgavene og andre oppgaver som laget driver eller ønsker å drive med i 2023.

 

6. Innmeldte saker

Det var ikke meldt inn noen andre saker til årsmøtet.

 

Møtet slutt.

 Magne Heide, referent

 

Protokollen er rett ført: 

                                                                                           

Geir Hagen                                                                            Bjørn Welde