25. april 2023

Årsmøtet i historielaget - protokoll og årsmelding.Her er protokoll fra årsmøtet 2023: 

Kvæfjord historielag, årsmøte 22. februar 2023 – REFERAT

Møtested:      Røde Kors-kaféen, Borkenes

Frammøtte:    22 medlemmer

 

1. Konstituering av møtet. Valg av møteleder og referent

Innkallinga blei godkjent.

Per Harald Pettersen blei valgt til møteleder.

Magne Heide blei valgt til referent.

Geir Hagen og Bjørn Welde blei valgt til å skrive under møteprotokollen.

 

2. Årsmelding

Årsmeldinga blei delt ut på møtet.

Nina Johansen leste opp årsmeldinga.

Det var en kommentar til årsmeldinga: Historielaget har også oppretta ei Facebook-side.

Årsmeldinga blei godkjent med akklamasjon.

 

3. Regnskap 2022

Årsrapport 2022 Kvæfjord historielag blei delt ut på årsmøtet, denne inneholdt Resultat og  Balanse. I tillegg blei Revisjonsberetning for 2022 også delt ut på årsmøtet.

Per Harald Pettersen gjorde rede for alle poster i resultatregnskapet, både inntekter, kostnader og årsresultat. Regnskapet viste et overskudd på kr 27.357,34.

Per Harald Pettersen leste også opp revisjonsberetning for 2022.

Årsmøtet hadde ingen kommentgarer til regnskapet.

Regnskapet blei godkjent med akklamasjon.

 

Medlemspenger:

Medlemspengene har siden 1987 vært kr 100 for hovedmedlem og kr 50 for familiemedlem. Inntektene for medlemspengene dekker så vidt de utgiftene historielaget har til medlemskap i andre organisasjoner. Økning av medlemspenger blei derfor foreslått.

Asbjørn Hessen satte fram forslag om å øke medlemspengene til kr 200 for hovedmedlem og kr 100 for familiemedlem. Magne Heide satte fram forslag om å øke medlemspengene til kr 150 for hovedmedlem og kr 100 for famliemedlem. Disse to forslagene blei satt opp mot hverandre, og det blei understreket at økninga av medlemspengene skal gjelde fra 2024.

Årsmøtet vedtok mot 3 stemmer å øke medlemspengene til kr 200 for hovedmedlem og kr 100 for familiemedlem.


4. Valg

Valgkomiteens innstilling blei delt ut på årsmøtet. Den var slik:

Funksjon

Nåværende

Status

Velges for

Forslag

Leder

Styret har kollektivt lederskap

ledig

1 år

Per Harald Pettersen

Styremedlem

Arne-Johan Johansen

Ikke på valg

 

(1 år igjen av valgperioden)

Styremedlem

Gunhild Fochsen

på valg

2 år

Nina Myreng Haugland

Styremedlem

Nina Johanne Johansen

på valg

2 år

Gjenvalg

Styremedlem

Mari Wikeland

på valg

2 år

Gjenvalg

 

 

 

 

 

1. Varamedlem

Jan Meyer

på valg

1 år

Walter Olsen

2.Varamedlem

Robert Nygård

på valg

1 år

Gjenvalg

3.Varamedlem

Walter Olsen

på valg

1 år

Jostein Johansen

 

 

 

 

 

Redaksjons-
sekretær til
årboka

Nina Myreng Haugland

Ikke på valg

 

(2 år igjen av valgperioden)

Revisor

Wenche Hunstad

Ikke på valg

 

(1 år igjen av valgperioden)

Revisor

Sigrid Torgersen

på valg

2 år

Gjenvalg

 

 

 

 

 

Valgkomite

Stein Gunnar Moksness

på valg

3 år

Asbjørn Hessen

Valgkomite

Bjørn Mathisen

ikke på valg

 

(1 år igjen av valgperioden)

Valgkomite

Marie Markussen

ikke på valg I

(2 år igjen av valgperioden)

Marie Markussen la fram valgkomiteens innstilling for årsmøtet. Hun takka også alle som hadde hatt verv og de som tok på seg nye verv.

Per Harald Pettersen blei valgt til leder med akklamasjon.

Resten av styret blei også valgt med akklamasjon.

 

5. Arbeidsplan for 2023

Årsmøtet kom med flere innspil til aktuelle arbeidsoppgaver for 2023:

-        Arbeid med Kulturmiljøplan

-        Delta i prosjekt knytta til "Tore Hunds rike"

-        Medlemstur til Djupedalen (Vikeland-Vik)

-        Medlemstur til Bonstervatnet

-        Medlemstur til Indre Husby

-        Oppussing av Krambua

-        Markering av Johanne Nilsdatter (d.1695) i 2025

-        Tema gamle naust

-        Angellskolen

-        Samarbeid med andre organisasjoner

Styret fikk fullmakt til å vurdere disse arbeidsoppgavene og andre oppgaver som laget driver eller ønsker å drive med i 2023.

 

6. Innmeldte saker

Det var ikke meldt inn noen andre saker til årsmøtet.

 

Møtet slutt.

 Magne Heide, referent

 

Protokollen er rett ført: 

                                                                                           

Geir Hagen                                                                            Bjørn Welde

 

 

 

 12. februar 2023

Årsmøte i historielaget 22. februar 2023 - 19.30 på Røde Kors-kaféen

 

Til medlemmene i Kvæfjord historielag.

OBS OBS: På grunn av dobbelbestilling på Fram tar vi møtet på Røde Kors-kaféen

Innkalling til årsmøte i Kvæfjord historielag

Møtetid:         onsdag 22. februar kl. 19.30

Møtested:      Røde Kors-kaféen, Borkenes

 Sakliste:

1. Konstituering av møtet. Valg av møteleder og referent.

2. Årsmelding for 2022

3. Regnskap for 2022

4. Valg, etter innstilling fra valgkomiteen på årsmøtet.

På valg (i parentes de som er på valg i år) 

Tre styremedlem, for 2 år ((Gunhild Fochsen, Nina Johansen, Mari Hanne Wikeland))

- tre varamedlem til styret, for 1 år (Jan Meyer, Robert Nygård, Walter Olsen)

- et medlem i valgnemnda, for 3 år (Stein Gunnar Moksness)

-en revisor for 2 år (Sigrid Torgersen)

Valgkomitéen vil legge fram forslag på årsmøtet.

Disse er ikke på valg i år:

- to styremedlem, for 1 år (Arne-Johan Johansen og Per Harald Pettersen))

- en revisor for 1 år (Wenche Hunstad)

- to medlemmer i valgnemnda: Bjørn Mathisen ( 1 år), Marie Markussen (2 år)

 

5. Arbeidsplan for 2023.

Styret vil legge fram forslag, men vi oppfordrer medlemmene til å komme med ideer, særlig til aktuelle møte-tema og historielags-turer

6. Innmeldte saker

Frist for å melde inn saker til årsmøtet: 15. februar

 Enkel servering. Vel møtt !

 

Hilsen

styret i Kvæfjord historielag

Kontingent for 2023: 

Kr 100 for hovedmedlem     Kr 50 for familiemedlem

Kontingent kan betales til konto 4780.63.51306 ELLER til vår Vippskonto # 140210.

Merk innbetalinga med NAVN og Kontingent 2023

25. november 2022

HYGGELIG ÅRBOKSLIPP 2022 PÅ NYE BORKENES SKOLE

 

Av praktiske årsaker var årets presentasjon av årbok og kalender noen dager seinere enn det som har vært vanlig. Selv om det samtidig var en populær konsert på Fram møtte litt over tjue spente medlemmer opp til presentasjonen av Årbok for Kvæfjord, årgang nr 36 - 2022, og Historisk kalender 2023. Det var også lett historisk sus over at møtet var i Kultursalen på nybygget til Borkenes skole. Et flott lokale med amfi og gode tekniske løsninger for lyd og lys. 
Like før presentasjonen begynnerEtter velkomsten presenterte Magne kalenderen for 2023. Temaet her er kontrasten mellom gammelt og nytt. Kalenderen viser bilder fra 1930-tallet med bygninger som var gamle allerede da, og hvordan de er i dag. Noen er restaurert, noen er gjenbrukt i andre bygninger. På samme måte blir flyfoto fra 1960-tallet satt i kontrast til de hvordan området er i dag. Forsida viser Borkenes sentrum (1967) med røyk fra pipene på sildoljefabrikken, rådhuset under bygging, og et mindre bebygd område enn det vi ser i dag.

Så presenterte Arne Johan og Magne årboka for 2022 som spenner over mange tema. Redaktørene sa at grensa for hva som er av historisk interesse setter de på omkring 50 år før dagens dato, slik at det skjedde i 1972 begynner å bli historisk. Mye stoff er lokalt, f.eks. fortsettelsen av Minner fra mitt barndoms Borkenes av Marie Markussen, nå er det del 2. Mye muntert, mye interessant og mange bilder.

Arne Johan presenterer årboka
Magne presenterer årboka


 
Vi kan nevne en artikkel om Gården Vebostad og husmannsplassene Merke, og en artikkel om Utvandring fra Kvæfjord til Nord-Amerika fra 1863 til 1930. Hvor dro de? Dette får vi svar på med kart og mange interessante bilder. En av utvandrerne var Oluf Johan Radman Larsen - Dynamitt Ole, en fargerik person som har fått en egen artikkel. Det er artikler om rettsoppgjør etter en feide på Husby, det om bygningstyper på gården Salen. Vi kommer innom notfiske etter sild, Kobberkisfeltene på Rå og Berg, og mye mer. Av det faste stoffet kan vi nevne Om klær og folk i Kvæfjord 14, Tingene forteller med elever fra Borkenes skole, og Året som gikk.


Stolte redaktører
Kaffe og studier av årboka
Etter presentasjonen år årbok og kalender flyttet vi over til kantina, der det var salg av årbok og kalender, og servering av kaffe, te og eplekake, 

13. november 2022

TORSDAG 24. NOVEMBER: PRESENTASJON AV ”ÅRBOK FOR KVÆFJORD 2022” OG ”KALENDER 2023”

Tid: Torsdag 24. november 2018 kl. 1900.
Stad: Borkenes skole kultursalen (Nybygget, gå inn hovedinngangen).

Vi inviterer med dette til den årlige presentasjonen og salget av ÅRBOK FOR KVÆFJORD 2022 (kr 200). Redaktører for denne 36. årgangen har vært Arne-Johan Johansen og Magne Heide, sammen med redaksjonssekretær Nina Myreng Haugland. Boka inneholder masse interessant lokalhistorisk stoff på 76 velfylte sider. 


På møtet vil det også bli presentasjon og salg av den 13. utgaven av kalenderen vår: KVÆFJORD - HISTORISK KALENDER 2019 (kr 120) Redaksjon: Geir Hagen, Magne Heide, Per H. Pettersen, Mari Wikeland. 

Du kan betale kontant, med bankkort eller med Vipps. 

Det vil bli servering og en liten kaffespleis m/kake (kr 30) på møtet! Det kan fort bli flere innslag med lokalhistorisk karakter. 

Vel møtt !

Det blir også åpen Krambu på lørdager i adventstida:

Krambua på Borkenes vil være åpen kl. 11:00 - 14:00 følgende dager

Lørdag 26. november 
Lørdag 03. desember
Lørdag 10. desember
Lørdag 17. desember 

Alle disse lørdagene er det:
  • Salg av årbøker og kalendre. Vi har også eldre årganger.
  • Salg av Kveøy-hefter og bildekort med motiv av Petter Fredriksen. 
  • Vi har Samer ved storhavet av Johan Borgås, og historien om Kvæfjord arbeiderlag.
  • Samletilbud på tidligere årbøker og kalendre. Gamle Kvæfjord-bilder på veggene. 
  • Servering av kaffe, te og litt julegodt.