2. juni 2024

Aktivteter i historielaget - medlemstur i Indre Husby, Gullesfjord, lørdag 15. juni.

Medlemstur til Indre Husby, Gullesfjord. Lørdag 15. juni, vi tar ferga fra Refsnes klokka 10. Planen er i korte trekk at vi møter opp og kan parkere på Refsnes ved fergeleiet. Så tar vi ferga til Flesnes  og det blir båtskyss til Indre Husby. Vi regner med at vi drar fra småbåthavna, og tar etter planen ferga tilbake  fra Flesnes klokka 14.30 (Det går ikke ferge 13.30).

Indre Husby ligger i Gullesfjord, noen kilometer lenger inn fra Vassvika, øst for Forøya. Dette var en av de eldste gårdene i Kvæfjord, og var nevnt som odelsgård i 1664 (Bygdebok for Kvæfjord bind 2). Det står videre: "I matrikkelen for 1723 står det om Indre Husby: «Der er ingen qvern ved Jorden, men vinterfiske.» Den gangen fødde de 1 hest, 5 voksne kyr, 5 voksne sauer og 5 geiter der. Indre Husby synes å være et ettertraktet sted.

Men mot slutten av 1865 kom et snø- og steinskred frå fjellet og flytta noen av husa. Ingen har tort å bygge der seinere. Siste oppsitter: Johan Lorentz Olsen."

Indre Husby har vært fraflyttet i mange år, men det er fortsatt tufter og spor etter dyrka mark. Det har vært medlemstur dit tidligere. Nå er det litt tidligere på året, så vi håper det er mindre overgrodd. Ta med matpakke og klær som passer etter været, så ordner vi med kaffe. Det kan bli aktuelt med et stopp på Forøya.

Nina Johansen har hatt kontakt med Birger Holand, vår ordfører. Han var svært positiv og har ordna med skyss fra Flesnes. Vi har kontakt med Terje Evensen om guiding.

For å ha en peiling på interessen, meld deg på å sende en melding til Per Harald Pettersen: 95257659, eller meld deg på vårt arrangement på Facebook: 25. mai 2024

Da har vi en historisk godbit til våre medlemmer:

Omvisning i Trondenes kirke mandag 3 juni kl. 1800, med kantor Harald Lind-Hansen som guide.
Trondenes kirke er et viktig landemerke i distriktet. Kirken i gotisk stil har stått her i mange hundreår, som katolsk kirke, og sto der da reformasjonen kom. Den er fulle av historiske minner, bokstavelig talt i mange lag, og den byr på gammel kirkekunst. 

De aller fleste har nok vært der, kanskje mange ganger.

Men det sikkert mange som ikke har vært på en omvisning her. Nå har vi sjansen.
Harald Lind-Hansen, som nå er kantor i Kvæfjord menighet, har jobbet i Trondenes menighet, og er godt kjent i Trondenes kirke. Han er vår lokalkjente guide, og vi er sikre på at dette blir veldig spennende.

Vi ønsker alle velkommen til denne begivenheten. Oppmøte ved kirka klokka 18 mandag 3. juni. Vi oppfordrer medlemmene til å kjøre sammen. 

Hilsen styret i historielaget

24. februar 2024

ÅRSMØTE 2024 på FRAM 20.02.2024

I 2024 var årsmøtet godt besøkt, 32 medlemmer møtte opp på Fram til møtet som starta 19. Det var god aktivitet, med mange spørsmål og forslag. Nedenfor kommer referatet. 

Sak 1: Konstituering av årsmøtet.

Møteleder: Per Harald Pettersen

Referent: Mari Wikeland

Underskrive protokollen: Marit Rødland og Magne Heide

Sak 2: Årsmelding

Lagt fram v/ Per Harald

Årsmelding godkjent med merknad om godt arbeid.

Sak 3: Regnskap, revisjonsberetning og budsjett

Lagt fram ved Per Harald

Regnskapet viser et underskudd på 29.000. Per Harald hadde merknader som forklarte noe av underskuddet, blant annet nedgang i salg av årbok.

Noen kommentarer: Aktuelt å få sponsorer til kalender og årbok? Oppfordring om å kjøpe trykksakene direkte fra historielaget, da dette gir laget mest inntekt. Se nærmere på forsikring?

Regnskap og budsjett godkjent av årsmøtet.

Sak 4: Valg

Forslag lagt fram av valgkomiteen v/ Bjørn Mathisen

Leder: Per Harald Pettersen – gjenvalg for 1 år

Styremedlem: Arne-Johan Johansen (gjenvalg for 2 år)

Styremedlem: Nina Myreng Haugland -ikke på valg

Styremedlem: Nina Johanne Johansen -ikke på valg

Styremedlem: Mari Hanne Wikeland – ikke på valg

  1. vara: Robert Nygård -gjenvalg
  2. vara: Walter K. Olsen-gjenvalg
  3. 3.vara: Jostein Johansen -gjenvalg

Redaksjonssekretær for årboka: Nina Myreng Haugland -ikke på valg (2 år igjen)

Revisor: Wenche Hunstad -gjenvalg (2 år)

Revisor: Sigrid Torgersen: -ikke på valg

Valgkomite: Jostein Eldevik (3 år)

Valgkomite: Marie Markussen ( 1 år igjen)

Valgkomite: Asbjørn Hessen (2 år igjen)

Forslaget godkjent av årsmøtet.

Sak 5: Aktivitetsplan

Styret la fram forslag til aktivitetsplan, blant annet videreføre fjorårets forslag som ikke ble gjennomført. Punktene anses som ideer.

Medlemstur til Djupedalen. Kanskje kombinert med gårdsvandring.

Medlemstur til Bonstervannet.

Medlemstur til Indre Husby (Gullesfjorden)

Oppussing av Krambua

Tema gamle naust

Angellskolen

Kur og informasjon om slektsgransking

Møte med Ove Arild Orvik som nyss har gitt ut «Nordnorsk ordbok»

Redaksjonskomite årboka/ kalenderen

Bruer i Kvæfjord. Turlagstur Dale/Dalsnes

Samarbeide md Kvæfjordmarkas Venner om utflukter.

Møller/kvernhus i Gullesfjorden

Samarbeid med Johannefestivalen

Fotomøte,

Faste aktiviteter som årbok, kalender, Tingene forteller, åpen krambu

Sak 6: Fastsetting av kontingent

Beholder beløpet som var fastsatt i fjor: kr 200 for hovedmedlem, 100,- for familiemedlem.

Møtet avslutta 20.45.

Mari Hanne Wikeland, referent

 

Rett protokoll:    

Marit Rødland                                                                  Magne Heide                  

«Helleristninger i nord»

Torsdag 29. februar

Kl. 18.30: Foredraget «Helleristninger i nord»

Ved Leif Skoglund og Kurt Magne Stormo
Sted: Trondenes historiske senter
Arr: Kvæfjord historielag og Kystsamene

Gratis og åpent for alle. Bures boahtin/Velkommen! 

https://stmu.no/hvaskjer/helleristninger-i-nord/


2. februar 2024

 

Til medlemmene i Kvæfjord historielag

Innkalling til årsmøte 2024 i Kvæfjord historielag

Møtetid:        tirsdag 20. februar kl. 19.00

Møtested:      Fram, Borkenes

Sakliste:

1. Konstituering av møtet. Valg av møteleder og referent.

2. Årsmelding for 2023

3. Regnskap for 2023

4. Valg, etter innstilling fra valgkomiteen på årsmøtet.

På valg (i parentes de som er på valg i år)  

- leder (Per Harald Pettersen)

- ett styremedlem, for 2 år ((Arne-Johan Johansen)

- tre varamedlem til styret, for 1 år (Robert Nygård, Walter Olsen, Jostein Johansen)

- et medlem i valgnemnda, for 3 år (Bjørn Mathisen)

-en revisor for 2 år (Wenche Hunstad)

Valgkomitéen vil legge fram forslag på årsmøtet.

Disse er ikke på valg i år:

- tre styremedlem, for 1 år (Nina Haugland, Nina Johansen, Mari Hanne Wikeland))

- en revisor for 1 år (Sigrid Torgersen)

- to medlemmer i valgnemnda: Marie Markussen ( 1 år), Asbjørn Hessen (2 år)

 

5. Arbeidsplan for 2024.

Styret vil legge fram forslag, men vi oppfordrer medlemmene til å komme med ideer, særlig til aktuelle møtetema og historielagsturer.       Vi vil foreslå at vi oppretter en utvidet redaksjonskomité og en fotogruppe.

6. Innmeldte saker

Frist for å melde inn saker til årsmøtet: 13. februar

MEDLEMSKONTINGENT 2024:

Kr 200 for hovedmedlem  Kr 100 for familiemedlem

Kontingent kan betales til konto 4780.63.51306 ELLER til vår Vippskonto # 140210.

Husk å merke innbetalinga med NAVN og ”Kontingent 2024”.

Enkel servering. Vel møtt !

 

Hilsen

styret i Kvæfjord historielag

 

_____________________

For Kvæfjord Historielag Per Harald Pettersen

6. januar 2024

HISTORIELAGET 2024

Godt nyttår til alle våre medlemmer og andre interesserte.

Kalenderen for 2023 er byttet ut med kalenderen for 2024, og vi går mot lysere tider. 

KONTINGENT 2024
Vi minner om kontingenten for 2024 som er økt for første gang på mange tiår. 

Vanlig medlem:     200 kr     Familiemedlem: 100 kr

Du kan betale til konto 4780 63 51306 eller VIPPS #140210.

Oppgi hva betalingen gjelder så vi slipper å gjette. 


Vi skal ha et styremøte snart og forberede årsmøtet som skal holdes innen utgangen av februar. Vi skal ha 

FOTOMØTE TIRSDAG 16. JANUAR KLOKKA 18 , på FRAM.  Tema:

KVÆFJORDBILDA FRÅ 1936: KOR BLEI DET AV HUSA ?

Halvor Vreim (1894-1966) reiste i 1936 til Kvæfjord for å studere byggeskikken, og mellom Inner-Gåra og Utstrand tok han 36 bilda av 19 ulike bygningar. 

Vreim var  arkitekt og kulturhistorikar. Han var særleg interessert i gamle bygningar. Frå 1921 til 1936 var han tilsett på Norsk Folkemuseum, og frå 1937 til 1964 arbeidde han hos Riksantikvaren. 


Magne Heide har studert bilda til Vreim og samanlikna dei med nyare foto, og spørsmålet er: Kor blei det  av desse bygningane? Her er nokon svar, men også nokon ukjente bygningar og folk.

 

FOTO-SKANNING

På møtet vil det også bli mulig å skanne bilda og vise dem på storskjerm. Ta med bilder og kom.

Det blir mulighet for kaffe, te og lett servering. 

 18. november 2023

KRAMBUA ER ÅPEN PÅ LØRDAGER

 Krambua på Borkenes er åpen og selger årbok, kalender med mer, kl. 10:00 - 14:00 følgende dager:

Lørdag 18. november
Lørdag 25. november
Lørdag 02. desember
Lørdag 09. desember
Alle disse lørdagene er det:
  • Salg av årbøker og kalendre. Vi har også eldre årganger.
  • Salg av Kveøy-hefter og bildekort med motiv av Petter Fredriksen. 
  • Vi har Samer ved storhavet av Johan Borgås, og historien om Kvæfjord arbeiderlag.
  • Samletilbud på tidligere årbøker og kalendre. Gamle Kvæfjord-bilder på veggene. 
  • Servering av kaffe, te og litt julegodt.