12. mars 2015

Årsmelding 2014

Årsmelding 2014 for Kvæfjord historielag
14. februar 2014 – 4. mars 2015


Innleiing
Kvæfjord historielag har no vore gjennom vårt 28. år sia stiftinga. Laget har eit stort medlemstal. For femte året ligg medlemstalet over 100, og det er aktive medlemmar som enten stiller opp på arrangementa våre eller som bidrar til så vel årboka som kalenderen vår.
         I 2014 var det 117 betalande medlemmar (2013: 97, 2012: 117). Av medlemmane var 33 familiemedlemmar og 3 æresmedlemmar. Ein av æresmedlemmane våre, John Fagerli, gikk bort i meldingsåret. Vi fikk 5 nyinnmeldingar i 2014.
         Økonomien i laget er god.
         Laget har gitt ut årbok og kalender, og det har vore gjennomført ei rekke arrangement, turar og aktivitetar i meldingsåret.


Årsmøte 2014
Årsmøtet blei halde på Rå videregående skole torsdag 14. februar 2014.  Magne Heide blei gjenvalt som leiar for 2 år, fram til 2016. Svein-Otto Presthus og Geir Hagen blei også gjenvalt som styremedlemmar for 2 år. Styremedlemmane Lillian Hessen og Arne-Johan Johansen var ikkje på val. Til varamedlemmar for eitt år blei valt Asle Berntsen, Elin Dahl og Robert Nygård.
Reinhard Johansen gikk av som revisor, og Sigrid Torgersen blei valt som ny revisor (2 år). Frå før sit Jakob Vaskinn som revisor (1 år). Valnemnda får ein ny medlem kvart tredje år, og etter årsmøtet har ho desse medlemmane: Bjørg Pettersen (gjenval, 3 år), Arnfinn Strand (2 år), Asbjørn Hessen (1 år).
Årsmøtet sette opp denne arbeidsplanen for 2014:  1) årbok 2014, 2) kalender 2015, 3) arbeid med krambua, 4) fotomøte i mars, 5) temamøte om 1814 i april, 6) ”Tingene forteller” i mai, 7) historielagstur i juni, 8) haust-tur i september-oktober, 9) presentasjon og sal av årbok og kalender i november, 10) open krambu i adventa, 11) årsmøte i 2015.  Haust-turen til Mølnbekken ved Gåsvatnet måtte gå ut, men blir tatt opp att seinare. Elles er alle arbeidsmåla gjennomført, og styret har fordelt oppgåvene seg imellom etter beste evne. Det har vore halde fire styremøte i meldingsåret.
Årsmøtet blei avslutta med at Frode Bygdnes kåserte om Harstad Oppland Rutebils historie. Jan Meyer fortalte også om planar om ein utvandrar-tur til USA.

Lokalhistorisk fotomøte på Borkenes
Tysdag 18. mars inviterte historielaget til lokalhistorisk fotokveld på Rå videregående skole. Det møtte fram rundt 25 medlemmar, og det blei vist og kommentert mange bilde frå området Vikeland – Trastad.  Bilda blei presentert på storskjerm, noko som gav høve til å diskutere og fortelje om dei ulike motiva. Fotogruppa stod for skanning og vising under møtet, og fleire av bilda er og vil bli brukt i kalender og årbok.  Det var også god servering på møtet.

Markering av grunnlovsjubileet
Tysdag 29. april arrangerte historielaget eit opent møte om grunnlovsjubileet. Narve Fulsås, professor ved Universitetet i Tromsø, heldt eit lengre foredrag der han drog linjene både ut i Europa, og til tida like før 1814 og også linjer opp til dagens grunnlov. Det var rundt 40 tilhørarar som fikk ei grundig innføring i ulike sider ved grunnlovsarbeidet. Ordførar Torbjørn Larsen helste også møtelyden frå Kvæfjord kommune.

Tingene forteller” på Krambua
Borkenes skole brukte som før Krambua til prosjektet ”Tingene forteller” i mai. Elevane viste fram gamle gjenstandar og fortalte historia til desse. Det var også opent for besøkande. Ansvarlig for prosjektet var Gerd Salen.  Resultata frå prosjektet kan ein lese om i Årboka 2014 der ti elevar har skrive sine historier om ulike gjenstandar.Historielagstur til Gåra
Laurdag 14. juni arrangerte historielaget sin årlige tur. Denne gongen var oppstart inst på Strand, og deretter vandra dei nesten 20 deltakarane langs den gamle gårdsvegen innover Ytter-Gåra før følgjet endte i Inner-Gåra. Det var fleire stopp undervegs, og historielaget er glad for den gode velkomsten vi fikk hos alle dei som opna gårdane sine for besøk. I det litt kalde vêret var det ekstra hyggelig å avslutte turen hos Bjørn og Gjertrud Welde, som serverte kaffi og kaker til det historiske følgjet. Jermund Johansen fortalte turfølgjet mykje om historia i Ytter-Gåra.

Aktivitetar og arbeid i Krambua
Uteområdet rundt Krambua har vore stelt og slått i løpet av sommaren, og vi har kjøpt inn ny grasklippar. Vi har også malt krambutrappa.  Innvendig har det ikkje vore gjort noko spesielt i år.
         Krambua var open under "Tingene forteller" i mai.
         I adventstida var Krambua open tre laurdagar, 29. november, 6. og 13. desember. Det blei selt årbøker, kalendrar, småskrifter og kaffe. Her har styret og andre stilt velvillig opp. Dei tre laurdagane i adventa har skapt ei heilt spesiell stemning i og rundt Krambua.
Det kjem stadig inn ein del gjenstandar som vi takkar ja til, og vi arbeider med å få eit betre oversyn over alle gjenstandane våre.

Årbok og kalender
Årbok nr 28 heldt normalt sidetal på 64 sider. Nytt av året var at det var gjennomgåande fargesider, tidligare har vi berre hatt åtte ekstra fargesider i tillegg til omslaget. Dette gjorde at trykkeutgiftene gikk litt opp.
         Onsdag 26. november var det presentasjon av årbok og kalender i kantina på Rå videregående skole. Arne-Johan Johansen og Gerd Salen presenterte årboka for dei rundt 40 frammøtte. Det er mange som har komme med bidrag til årboka. 12-13 personar og 10 elevar har bidratt med artiklar, og i tillegg har det vore rundt 25 informantar til dei ulike artiklane. Rundt 25 personar har levert til saman 119  foto og illustrasjonar til årboka.
         På møtet i november presenterte også Geir Hagen historielaget sin niande historiske kalender.  Geir Hagen, Magne Heide, Per Harald Pettersen og Svein-Otto Presthus har vore kalenderkomité og fotogruppe. Det er brukt 22 bilde i kalenderen, dei er levert av 13 personar, og i tillegg har fleire ikkje namngitte personar bidratt med opplysningar om bilda.
         Alt i alt er det rundt 80-90 hundre personar som på ulike vis har bidratt til historielaget sine publikasjonar.
Historielaget har selt årbok og kalender på Coop ein dag og på Krambua tre laurdagar i adventstida. Her har medlemmar og styre gjort ein viktig innsats for laget. I tillegg har det vore sal direkte til abonnentar og andre, og vi har også selt årbok og kalender gjennom bokhandlarane i Harstad, på Borkenes kiosk og på Fergekaféen. Salet har gått godt, og både årbok og kalender har blitt positivt omtalt i media.

Samarbeid med andre lag og foreiningar
Kvæfjord historielag er medlem i Landslaget for lokalhistorie (LLH) og Troms historielag. Vi mottar jamlig skriv og informasjon frå LLH, og på dette viset får vi mykje nyttig informasjon til historielagsarbeidet.  Vi var påmeldt med ein deltakar på årsmøtet i Troms historielag i mars 2014, men dessverre måtte vi melde avbod i siste liten.
Kvæfjord historielag har også blitt invitert til møte i samband med kjerkejubileet i 2017, og Svein-Otto Presthus har møtt her og gitt jubileumskomitéen informasjon om det som er skrive om kjerka til nå i ulike publikasjonar, og gitt tilbakemeldingar til styret i historielaget.
Kvæfjord historielag er også medlem i Kvæfjord Frivilligsentral.

               
Styret i Kvæfjord historielag

Geir Hagen
sign.
Magne Leon Heide
sign.
Lillian Hessen
sign.
Arne-Johan Johansen
sign.
Svein-Otto Presthus
sign.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Skriv gjerne ein kommentar under fullt namn som vi vil vurdere for publisering.